kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde d.17.3.2021
Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 17. marts kl. 17-19 i Konfirmandhuset
Deltagere: Jens S. Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller, Mads Skadberg, Janne Dyhr, Thomas Aallmann
Inviteret: Susanne Andersen, regnskabsfører
Afbud:
Referent: Janne

O=Orienteringspunkt
B=Beslutningspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
a. Formanden glæder sig over muligheden for at mødes fysisk igen.
b. Præsten: Corona-stramningerne fra før jul gælder stadig. Der må fortsat kun være 21 i kirken - og ofte er der 2 gudstjenester. Påsken kan i år fejres, men formentlig under samme betingelser, som gælde p.t. Der er i 2021 konfirmation søndag den 18. april og lørdag 14. august i flere omgange.

3. (B) Godkendelse af Regnskabsinstruks jf. bilag
Regnskabsinstruks af 17. marts 2021 drøftet og godkendt.

4. (B) Godkendelse af Regnskab 2020 v. Susanne og Kirsten
Thurø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22938118, Regnskab 2020. Afleveret
d. 10-03-2021 09:56

5. (B) Godkendelse af Vedtægt for kasserer jf. bilag
Vedtægt for kasserer af 17. marts 2021 blev gennemgået og godkendt

6. (O) Status i sagen vedr. Thurø skove og matrikulær afgrænsning i forhold til Thurø kirke v. Hanne/Bent
Historisk gennemgang bl.a. opdatering af matrikelkort til Geodatastyrelsen på baggrund af opmåling i 1987. Der skal herudover foretages ny opmåling i forhold til endelig berigtigelse og eventuel arealoverførsel og eventuel tinglysningsdeklaration.
Sagsopfølgning: Hanne og Bent arbejder videre med udarbejdelse af en indstilling til Thurø Skove mhp. berigtigelse, arealoverførsel og tinglysning i tæt samarbejde med landinspektøren.

7. (B) Revurdering af principper for donationer, og om der skal gives ligningsmidler til andet end kirkens arbejde
Beslutning: MR fastholder de forpligtelser, beslutninger og budget vi har i 2021 og vil revurdere principperne for 2022. Der er enighed om, at der altid vil være mulighed for at søge støtte til midler til velgørenhed, diakonale og kirkelige formål. Annoncering eksternt vil ikke finde sted, i stedet vil man tage i mod ansøgninger løbende.

8. (B) Varmestuer Kirkens Korshær, ansøgning
Ansøgning om støtte er imødekommet. Der bevilges kr. 2.000 til varmestuen.

9. (B) Ansøgning til Thurø MR v. Mette Gregersen jf. bilag
Ansøgningen om støtte udsættes. Thomas mødes med Mette, for at høre mere om hendes planer.

10. (B) Økonomi vedr. indsats for øens ældre
Gennemgået. Beslutning: Aktiviteten med 4 årlige sammenkomster for øens ældre budgetsættes fra 2022. Da der i 2021-budgetteret er økonomisk råderum, vil aktiviteterne kunne iværksættes allerede fra i år ved Thomas.

11. (B) Anmodning om flytning af urner jf. Bilag
Sagen gennemgået. Beslutning: Godkendt.

12. (O) Arbejdstilsynet sikring af gravstene v. Lars/Jens jf. bilag
Sagen gennemgået.
Opfølgning: Lars tager arbejdet med at sikre gravstenene op med Niels (graver), så det bliver igangsat iht. en prioriteret plan.

13. Forslag til fremtidig organisering af korsang i kirken (Fra organisten) v. Linda
Forslaget om etablering af ungdomskor ud over børnekoret blev gennemgået.
Beslutning: Godkendt. MR indstilling er, at Vibeke har frie tøjler til at organisere korsang, som hun påtænker.

14. (B) Havestuen ved præsteboligen, sagsfremlæggelse v. Mads
Sagsgennemgang ved Mads.
Eksisterende havestue er gennemgået af tømrer. Mads og Thomas har været på inspirationsbesøg for at se på en nyopført havestue på en tilsvarende bolig. Fotos forevist på mødet.
Beslutning: Mads kontakter Provstiets arkitekt Anders Hulgaard for rådgivning til det videre forløb, fx i form af 3 forskellige modeller til drøftelse og beslutning.

15. (O) Honorarer v. Kasserer
Gennemgang af svar fra Provstiet vedr. honorar.
Driftsbudgettet bliver ikke reduceret, såfremt fmd. og kirkeværge afslår at modtage allokeret honorar. Honorar til kontaktperson og kasserer fastholdes på tidligere vedtagne niveau. Kirsten ansøger Provstiet om godkendelse af honorarer i 2021 på denne baggrund.


16. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
Bent stiller forslag om, at kirkegårdsudvalget sammen undersøger nuværende inventarlister mhp. ajourføring.
Status på reparation af vandhaner på kirkegården. Udføres efter påske.
Stensætning er delvist udført.
Kirkegårdsudvalget samles snarest.

b. Kontaktperson v/ Linda
Linda orienterede om, at musikledsagelse til gudstjenesterne fortsætter.
Landsforeningen af Menighedsråd har udgivet en håndbog for kontakt-personer.
Personalet gør en stor indsats med fortsat mange tjenester. MR udtrykte en stor tak til alle.

c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
Intet at berette p.t. Håber på, det bliver muligt at gennemføre sommermødet i år.

d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
Mads og Jens sørger for, at låge til præstegården bliver justeret.
Mads medvirker til, at der sammen med Niels/graverne udarbejdes en to-do-liste, så diverse arbejder bliver udført systematisk og i prioriteret orden.

17. Eventuelt
a. Dagsordenpunkter, der sættes på den digitale opslagstavle, bedes forsynet med enten navn el. initialer fra forslagsstiller.
b. Næste møde: onsdag den 14. april kl. 17.00

/jbd