kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden 2021 17.03
Dagsorden
Onsdag d. 17. marts kl. 17-19 i konfirmandhuset
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Thomas
Afbud:
Referent: Janne

O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
3. (B) Godkendelse af Regnskabsinstruks jf. bilag
4. (B) Godkendelse af Regnskab 2020 v. Susanne og Kirsten
5. (B) Godkendelse af Vedtægt for kasserer jf. bilag
6. (O) Status i sagen vedr. Thurø skove og matrikulær afgrænsning i forhold til Thurø kirke v. Hanne/Bent
7. (B) Revurdering af principper for donationer, og om der skal gives ligningsmidler til andet end kirkens arbejde
8. (B) Varmestuer Kirkens Korshær, ansøgning
9. (B) Ansøgning til Thurø MR v. Mette Gregersen jf. bilag
10. (B) Økonomi vedr. indsats for øens ældre
11. (B) Anmodning om flytning af urner jf. bilag
12. (O) Arbejdstilsynet sikring af gravstene v. Lars/Jens jf. bilag
13. Forslag til fremtidig organisering af korsang i kirken (Fra organisten) v. Linda
14. (B) Havestuen ved præsteboligen, sagsfremlæggelse v. Mads
15. (O) Honorarer v. kasserer
16. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
b. Kontaktperson v/ Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
17. Eventuelt


Jens Madsen / Lars Kolmos