kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat af menighedsrådsmøde d.10.2.2021
Referat
af menighedsrådsmøde
Onsdag d. 10. februar kl. 17-19 VIRTUELT
Deltagere:
Jens S. Madsen, Lars Kolmos, Linda Hørmann, Kirsten Schou, Janne Dyhr, Bent Treldal, Hanne Ringgaard Møller, Mads Skadberg, Thomas Aallmann

Gæster: Niels Pryds Rasmussen, Mette Gregersen

Afbud:

Referent: Janne

O = Orienteringspunkt
B = Beslutningspunkt

1. (B) Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt.

2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
a. Jens: Forklaring på ændring af dagsorden, hvor oprindeligt pkt. 12 er udtaget. (bilag mail af 09-02-2021 fra Asger Gewecke, Fyens Stift)
b. Thomas takker hjerteligt menighedsrådet for initiativet til indsamling til den gave han modtog i anledning sin 50-års-fødselsdag.

3. (B) Ny hjemmeside v. Sognepræst
a. Opdatering er påkrævet, så den kan tilgås fra alle medier. Billedmaterialer og tekster bibeholdes. Det anslås, at det vil koste ca. 3-4.000 kr.
Vedtaget.

4. (B) Revidering/godkendelse af diverse vedtægter jf. bilag v. Alle
a. Der indkaldes til møder i udvalgene mhp. gennemgang af fremsendte vedtægter. Derudover sørger Kirsten for instrukser til Økonomiudvalget, dvs. Vedtægt for kasserer og regnskabsinstruks. Alle instrukser godkendes på ny på kommende MR-møde. Ang. vedtægt for Kirkeværgen inviteres gravere og tidl. Kirkeværge, Martin Kolte til at gennemgå de lister over bygninger og inventar, og forhold vedr. forsikring, der nævnes i instruksen. Det er MR’s ansvar, at forsikringssummer for både kirke, præstegård og konfirmandhus er opdaterede.
Beslutning: Godkendes på kommende møde pba. indstillinger fra udvalgene.


5. (B) Udarbejdelse af årshjul for MR v. Alle
a. Jens og Lars arbejder videre med årshjulet pba. af bl.a. provstiets huskeliste, vores egen virtuelle opslagstavle samt den liste, Hanne har overdraget Jens fra hendes tid som formand.

6. (B) Principper for donationer - opfølgning på MR i januar v. Alle
a. Som opfølgning på beslutning vedr. tildeling af MR’s donation på sidste møde, blev det på mødet bekræftet, at alle 3 ansøgninger var modtaget rettidigt.
b. Såfremt MR ønsker at ændre præmisser for fremtidige donationer, skal MR i god tid sørge for at revidere vedtagne retningsliner for donation.
c. Kirkens Korshær mangler p.t. penge til at drive deres varmestue, pga. at deres genbrugsbutikker er lukkede.
Mulighed for at støtte foreningen sættes ekstraordinært på som punkt til kommende møde.
d. Vedr. Donationer: Mette Gregersen, socialsygeplejerske bosiddende på Thurø, tilkendegiver at der er et behov for at kunne søge om støtte til bl.a. ensomme familier og udsatte børn på Thurø. Hun udtrykker sin glæde over, at den eksisterende mulighed findes.

7. (B) Visioner for Thurø kirke jf. bilag v. Sognepræst og Formand
a. Gennemgang af tidligere MR’s visionsark, som på nær enkelte igangværende aktiviteter er afrundet. Planer om renovering/ udskiftning af havestuen over-føres som et fast punkt i præstegårdsudvalget og den påsættes menigheds-rådets dagsorden snarest.
b. Forslag: Thomas og Kirsten har arbejdet med at skabe nye tiltag for ældre i kirkelig regi i sognet. Tiltagene er tænkt som erstatning for nogle af de aktivitet og tilbud, som den tidligere, nu nedlagte, pensionistforening stod for. Omfanget: 4 årlige arrangementer.
Beslutning: Tages op igen som et beslutningspunkt inkl. økonomi på et kommende møde.
c. Hanne: Visioner kan evt. kobles sammen med den virtuelle opslagstavle og årshjulet - det behøver ikke være et egentligt papir, men sikring af, at de gode ideer vi har, følges til dørs - og enten vedtages eller kasseres.
Beslutning: Drøftelser vedr. arbejdet med visioner fortsættes fremover.

8. (B) Tilbagemelding vedr. honorarer v. Kasserer
a. Provstiet har udmeldt en ramme til honorar på kr. 43.000 til honorar til fordeling mellem formand, kirkeværge og kontaktperson.
Drøftelse af, om det skal føre til ændring af de honorarsatser, MR har vedtaget, og om honorarer kan anvendes til andet formål end honorar, hvis de berettigede ikke ønsker at modtage honoraret.
Kontaktperson og kasserer er indforstået med at vederlægges som hidtil.
Beslutning: Kirsten kontakter Provstiet for afklaring af, hvorledes rammen bliver tildelt, hvis enkelte honorarberettigede ikke ønsker at modtage honorar.
Sættes på som punkt ved kommende møde, herunder beslutning af honorar-størrelse for de forskellig poster.

9. (B) Bibel til MR medlemmer v. Sognepræst
a. Beslutning: Indkøbte restoplag af bibler anvendes til julegave til MR-medlemmer i 2021.

10. (B) Ekstra musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger v. Kontaktperson
a. Alle er enige om, at musikledsagelsen gør en stor positiv forskel ved gudstjenesterne, nu hvor vi ikke må synge i kirken. MR ønsker, at det fortsætter.
Linda skal som kontaktperson forhøre violinisten om mulighed for at reducere det nuværende honorar for musikken, da aftalen med musikerne gælder ved højmesser 1 t og 30 min., men anvendes ved de nuværende korte regelmæssige andagter og øvrige kirkelige handlinger kun 30 min.
Beslutning: Linda har fuldmagt til at forlænge eksisterende aftale, såfremt honoraret ikke kan forhandles ned.

11. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
Bent og graver mødes med gravstedsejer i uge 8 ang. opsætning af bænk ved grav - ref. beslutning på sidste møde.
Bent/Hanne: Sag med Thurø Skove, bl.a. vedr. evt. erhvervelse af skovstykke pba. ny landopmåling. Hanne rykker landmåleren for opmålingen.
Beslutning: Bent og Hannes mødes med Thurø Skove, når opmålingen foreligger.
Mads: Oprydning af nuværende omtalte skovstykke, som anvendes til opbevaringsplads for gamle gravstene. Mads vurderer sammen med gravere, Bent og Thomas, om der kan findes alternativ placering af stenene.
Beslutning: Bent og Hanne udarbejder en indstilling til dagsordenpunktet om skovstykket.
b. Forslag vedr. reorganisering af graverfunktionen ved kirkegården.
Linda og Lars arbejder videre med forslaget, så det er klart til, når graver-medhjælperne er retur efter vinterhjemsendelsen.
c. Kontaktperson v/ Linda
Linda har orienteret medarbejderne om at afvikle ikke-afholdt feriedag fra den 6. ferieuge. Disse særlige feriedage (den 6. Ferieuge) ikke er omfattet af den nye ferielov.
d. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
-
e. Præstegårdsudvalg v/ Mads
Kirken: Ift. udskiftning af forældet teleslyngeanlæg, skal der holdes nyt møde med Oticon for at vurder og præcisere behovet i kirken, bl.a. skal Thomas skal involveres i valg af mikrofon.
Præstegården: Døre og låse og tyverisikring på præstegården skal opgraderes samt utætheder og andre mindre mangler skal udbedres.
Beslutning: Mads udarbejder en liste over mangler i præstegården til MR.
Udestueprojekt i præstegård: Mads spørger som ny formand til detaljer vedr. en udestueombygning i præstegården. Projektet har været punkt på visionspapiret i tidligere råd. Jens har fået overdraget tegninger, og Mads vil blive orienteret den vej.
Der har gennem længere tid været råd i udestuen, som skaber fugt - så det skal hurtigt afgøres, hvilken vedligeholdelse, der ikke kan vente på et evt. kommende projekt iværksættes. Derudover bør nødvendige forebyggende tiltag iværksættes aht. forsikringsdækning.
Hanne foreslår, at der hurtigt laves en sag mhp. at få indhentet tilbud.
Punktet sættes på igen til et kommende møde.

12. Eventuelt
a. Som en teknisk formalitet skal MR’s medlemmer underskrive alle referater, som mangler underskrift pga. afholdelse af virtuelle møder. Lars vil sætte det i værk.
b. Næste møde 17. marts 2021, kl. 17.00.