kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Dagsorden 2021.10.02
Onsdag d. 10. februar kl. 17-19 VIRTUELT
(link til mødet kan anskaffes ved henvendelse til Lars Kolmos)
Deltagere: Jens, Lars, Linda, Kirsten, Bent, Hanne, Mads, Janne, Thomas
Afbud:
Referent: Janne
O=Orienteringspunkt
B=Beslutnignspunkt
1. (B) Godkendelse af dagsorden
2. (O) Meddelelser fra Formand og Sognepræst/Bistandspræst
3. (B) Ny hjemmeside v. Sognepræst
4. (B) Revidering/godkendelse af diverse vedtægter jf. bilag v. alle
5. (B) Udarbejdelse af årshjul for MR v. alle
6. (B) Principper for donationer - opfølgning på MR i januar v. alle
7. (B) Visioner for Thurø kirke jf. bilag v. Sognepræst og Formand
8. (B) Tilbagemelding vedr. honorarer v. kasserer
9. (B) Bibel til MR medlemmer v. sognepræst
10. (B) Ekstra musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger v.
kontaktperson
11. (O) Informationer og/eller indstillinger fra udvalgene
a. Kirkeværge/ Kirke- og kirkegårdsudvalget v/ Bent og Lars
b. Kontaktperson v/ Linda
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget v/ Kirsten
d. Præstegårdsudvalg v/ Mads
12. Eventuelt

Jens Madsen / Lars Kolmos