kirken set oppe fra

Referater

Ridder

Referat fra Menighedsrådsmøde maj 2012
MR 30

Referat af menighedsrådsmøde
onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00
i konfirmandhuset

Fraværende: Hanne Møller

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser
a. Fra formandskabet: Orientering om bispevalget.
Anmodning fra biskop og provst om registrering af kirkegængerne.
Referater fra PU-møder 25/4 og 16/5 ligger på it-skrivebordet.
b. Fra sognepræsten:
c. Fra kirkeværgen:
Der er modtaget en klage vedrørende kirkegårdens tilstand. Kontaktpersonen følger op på det.
d. Fra kontaktpersonen:
e. Fra andre:
Kiki Møllgård har opsagt sin stilling som praktisk medhjælp fra d. 1. juli 2012. Præstegårdsud-valget annoncerer i kirkebladet efter en ny person.

3. Drøftelse af kontaktpersonens referat fra medarbejdermødet
Beslutning: Efter personalets ønske indkalder kontaktpersonen til et ekstra personalemøde, der af-holdes efter opstillingsmødet d. 18. september.

4. Provstesyn d. 6. juni kl. 11.00
Sikring af, at alt er parat til at modtage provsten og hans bygningskyndige.
Beslutning: Synsønskerne blev gennemgået.

5. MR-valget 2012
Status. Gennemgået.

6. Budget 2013
På det indledende budgetsamråd i marts fik vi de foreløbige rammer for driftsbevillingerne for 2013. Vi har nu tiden frem til 15. juni til at lave vores modelbudget.
Beslutning: Økonomiudvalgsmøde d. 7. juni.

7. Evaluering af menighedsmødet d. 13. maj
Hvilke erfaringer skal vi overgive til det nye råd?
Beslutning: Evalueret.

8. Informationer/indstillinger fra udvalgene
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget:
b. Præstegårdsudvalget:
c. Aktivitets- og kommunikationsudvalget: Sommermødet d. 17. juni
d. Andre udvalg:
Gennemgået.

9. Kurser
Beslutning:
Organisten får dækket sin kørsel til 8 mandage ved Lindevangskirken svarende til maks. kr. 4.000,-.

10. Eventuelt
Intet.

11. Godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt.


Knud Fruelund


Næste møde: Tirsdag d. 26. juni kl. 19.00