kirken set oppe fra

Arrangementer

Ridder På Thurø er menigheden gennem råd, organist og præst samlet om forskellige fællesfolkelige arrangementer til styrkelse og bevaring af den ånd, der giver mod og styrke i hverdagen som menneske og skabning. Adskillige koncerter i løbet af året, salmesangsaftener, litteraturgrupper og studiekredse i det mørke halvår, foredrag, sommermøde og familie- og børnedage på præstegården.

Der er en foredragsforening og en pensionistklub, der begge har egen bestyrelse men benytter konfirmandlængen.

Herunder kan man få et overblik over de forskellige tilbud i indeværende kvartal.Aktuelle arrangementer

 

S o m m e r m ø d e

Søndag den 11. juni, kl.14.00

Igen i år holder vi sommermøde i kirken og præstegårdshaven.

Kl 14.00              Gudstjeneste

Årets gæsteprædikant er pastor Bente Bramming.

kl.15.00              Andagt og indvielse af ”Det nye kapel”.

Kl.15.30             Kaffe med tilbehør i konfirmandstuen         

kl.16.00              Menighedsrådet orienterer kort om rådets planer og gøremål.

Kl.16.15             Foredrag ved Torben Bramming, forfatter, historiker, sognepræst ved Ribe Domkirke og leder af Tårnborg

                             ”Johan Rantzau”

Bramming udgav sin seneste bog ”Rantzau – den hellige kriger” i år. Han vil som markering af 500-året for reformationens begyndelse i 1517 holde et foredrag for os på Thurø om sin bog og den betydning som Chr. 3.’s store feltherre Johan Rantzau havde for Danmarks reformation som det første lutherske kongerige i 1536. Det er en farverig og drabelig historie, hvor man ved Brammings unikke fremstilling af Rantzau, der er den første på tryk, får lov til at se ind i den virkelighed, der var 1500-tallets. Rantzau er desuden lokalkendt, da hans landsknægte efter slaget ved Øksnebjerg ved Assens fik lov til at plyndre Svendborg, Odense og Nyborg, da den sold, der dengang var almindelig betaling for lejetropper efter et slag, var for beskeden i Assens.

Kl.17.30             Grill

Dem, der har tid og lyst samles i haven bag konfirmandhuset, hvor en grill er sat op. Man medbringer selv det, man vil grille og de drikkevarer, man lyster, og menighedsrådet vil have tilbehør klar.

 

Vi håber på en høj sommerdag, regner med den gode ånd og lover glade timer og lyse sange.

 

Familien Aallmann og Thurø menighedsråd

--

 

D e t   l i l l e   K a p e l

Ved sommermødet den 11. juni vil vi efter gudstjenesten kl.14.00 gå samlet over i kapellet og indvie det lille andagtsrum med en salme, et solostykke ved sangerinden Sussie Nielsen, tekstlæsning, bøn og velsignelse. Kapellet har som tidligere nævnt fået en ny egetræsport, og nu det nye lille egetræsalter med Bornholmsk granitplade blevet fremstillet af de kyndige håndværkere ved Walsteds Baadeværft. I alteret vil der være plads til de urner med afdødes aske, der venter på at komme i jorden ude på kirkegården. På den måde ligger støvet af vores kære ”under kors”, også i dette sidste tidsrum inden de stedes til hvile.

Derudover er det meningen at kapellet i sommertiden skal kunne fungere som et mindre andagtsrum, hvor fløjdørene kan slås op, og vi kan synge fyraftenssalmer mod sundet, og besøgende på kirkegården kan træde ind og bede til Gud samt tænde et lys og læse i bibelen eller de små tekststykker, der lægges frem. Med det nye alter, de nyindkøbte stole og den gamle døbefont fra 1800-tallet, der i stedet for bare at sygne hen, nu vil fungere som ”dåbs-erindrings-stage” for de små lys, man kan sætte i sand og tænde, fordi ”Gud er lys, og der er intet mørke i Ham” (1.Johs. 1,5), vil der forhåbentligt opstå et stille sted for eftertanke og ro til støtte for åndslivet i vores smukke kirke og gode menighed.

 

Da min familie og jeg for en tid siden besøgte Isle of Wight i det sydlige England, stødte vi på en skik: Lokale kvinder i sognet havde broderet små kvadratiske hynder, der kunne lægges på kirkestolene – alle med kristen og nationale symboler. Menighedsrådet har indkøbt 12 stole med fletsæde til det lille kapel. Hvis der er nogle i sognet, der har tid, lyst og evner til at være med til at frembringe sådanne puder og dermed sætte et frivilligt præg på andagtsrummet, må de gerne kontakte sognepræsten Thomas Aallmann på tlf. 6220 5092 eller pr. mail på tha@km.dk.

 

--

L u t h e r   p å   T h u r ø

2017 er 500-året for den luthersk protestantiske kirkes begyndelse. Vi mødes i løbet af året til en række ”fyraftenstimer”, hvor jeg vil fremlægge de reformatoriske hovedtanker. De første tre gange har vi gennemgået ”den tidlige middelalder”, ”højmiddelalderen og investiturstriden” samt ”Luthers og klosterkampen”. Man kan godt springe på holdet uden at have fulgt de første møder. Meld til hos undertegnede. Vi mødes næste gang:

Torsdag d.22. juni kl.16.00-17.00 i konfirmandstuen (Bemærk, at dette er en ændring i forhold til det tidlige aftale ved sidste møde)

Alle er velkomne

 

Thomas Aallmann

--

K o n f i r m a n d i n d s k r i v n i n g

Den 3. september vil gudstjenesten kl.10.00 følges op af konfirmandindskrivning i konfirmandstuen. Her skal de kommende konfirmander og EN af deres forældre deltage. Selv om de kommende 7.klasser ikke længere vil gå på Thurø skole, er de stadigvæk sognebørn på Thurø og skal derfor gå til konfirmationsforberedelse hos deres præst.

Alle, der vil følge indledende konfirmationsforberedelse, skal møde op d.3. september til gudstjenesten og efterfølgende lade sig indskrive. Man skal medbringe en kopi af sin dåbsattest.

 

Er man forhindret skal man skrive til præstesekretær Birgitte E. Monrad Møller på mail: bemm@km.dk

 

--

 

RETTELSE til konfirmationer de kommende år

 

Der var i sidste kirkeblad samt i Thurineren en fejlagtig angivelse af en af de fremtidige konfirmationsdage. Det beklager vi og bringer her de korrekte:

 

(a-spor og b-spor henviser til deres tid frem til 6. klasse)

 

2018: a – 22.april, b – 29.april

2019: a – 5.maj, b – 12.maj

2020: a – 3.maj, b – 10.maj

2021: a – 18.april, b – 25.april

2022: a – 1.maj, b – 8.maj

2023: a - 23.april, b – 30.april

 

--

Søndag den 18. juni får vi besøg af døvemenigheden i Syddanmark.

Døvepræst Christina Ebbesen vil stå for en ekstra gudstjeneste kl. 14. 00 denne søndag. Gudstjenesten varer ca. en time og foregår på talt dansk med støttetegn.

Hvert led, både, bønner, salmer, prædiken, velsignelse osv. vil være ledsaget af billeder, så det bliver en visuel gudstjeneste som alle er er velkomne til at fejre med de døve.

--

Ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling på Thurø den 12. marts 2017 blev der i alt indsamlet 13.027 kr.

Tak til indsamlerne og Thurøs venlige givere.

Med venlig hilsen

Ingrid Eysturdal og Erwin Hentzer